Programi

Program jaslenih grupa

Dolazak deteta u vrtić, u ranom uzrastu, po pravilu je veliki događaj za celu porodicu. Roditelji su uzbuđeni i zabrinuti, dete se veoma često po prvi put odvaja od roditelja. Otvoren pristup roditeljima, individualan pristup adaptaciji svakog deteta je ono što karakteriše našu Ustanovu. Prve dane u predškolskoj ustanovi ADALAND dete provodi sa roditeljem, kako bi uz poznatu osobu upoznalo novi prostor i nove ljude oko sebe. U zavisnosti od reakcija deteta na novo okruženje, medicinske sestre vaspitači sa roditeljima prave plan adaptacije, koji zatim svakodnevno zajednički analiziraju. Na taj način se bira najbolji tempo za adaptaciju deteta, roditelji su bezbrižniji, a deca lakše prihvataju novo okruženje u kome će svakodnevno boraviti.

U jaslenoj grupi pored vaspitnog rada sa decom, akcenat se stavlja na negu i usvajanje kulturno-higijenskih navika. Od prvih dana u jaslama, počinje se sa podsticajem i stimulacijom razvoja govora i čula, a ostvaruje se i programska saradnja sa vrtićem kako bi deca kasniju promenu grupe lakše prihvatila.

Ciljevi i ishodi koje vaspitači razmatraju i od kojih polaze u planiranju svakodnevnog rada sa decom jaslenog uzrasta podeljeni su u četiri velike grupe:

  • Oblast socijalnog razvoja
  • Socijalni razvoj i socijalizacija
  • Oblast motornog razvoja
  • Razvoj jezika, govora i uopšte komunikacije
  • Razvoj mišljenja i sposobnosti rešavanja problema